Topsector Energie

De chemische industrie maakt en bewerkt producten door de chemische samenstelling van bestaande stoffen te veranderen.

In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen hoort Nederland tot de top. Ook de chemische industrie heeft te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Maar dit biedt ook mogelijkheden. De chemische sector en wil een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit betekent duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen gebruiken.

Topsector Energie

De Topsector Energie ziet energie-innovatie als essentieel om de doelen van groen en groei te halen. Op de korte termijn (2020) is energie-innovatie een kostensnijder. Energie-innovaties verlagen de kosten voor het verminderen van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. Op de lange termijn (2050) draagt de ontwikkeling van nieuwe technieken bij aan de transitie naar een CO2 arme Nederlandse energiehuishouding.

Biobased Economy

De verschillende Topsectoren zien de Biobased Economy als een kansrijk sectoroverstijgend thema. Concurrentiekracht en duurzaamheidvraagstukken (o.a. energiezekerheid, klimaatverandering en grondstoffenvoorziening) liggen in elkaars verlengde.

Thema's

Binnen de samenwerking tussen de Topsector Chemie, de Topsector Energie en het dwarsdoorsnijdend thema Biobased zijn 40 innovatiethema’s/programmalijnen gedefinieerd.

Mogelijkheden voor het mkb binnen de Topsectoren Chemie en Energie in de najaarscall 2013

Binnen de Topsector Chemie, de Topsector Energie en het dwarsdoorsnijdend thema Biobased is er voor gekozen om in het najaar van 2013 mkb-ondersteuning op de volgende manieren mogelijk te maken:

Chemie (thema’s 1C t/m 7C)

  • Haalbaarheidsstudies (totaalbudget € 169.500)

Biobased (thema’s 8B t/m 12B)

  • Haalbaarheidsstudies (totaalbudget € 100.000)

Randvoorwaarden voor projecten

De activiteiten moeten passen binnen één van de innovatiethema’s van de Topsectoren Chemie of Biobased.

Aanvullende mogelijkheden specifiek voor TKI's in de najaarscall 2013

Specifiek voor ondersteunende activiteiten vanuit TKI’s voor mkb-ondernemers zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Netwerkactiviteiten (alleen budget voor Energie thema's 13E t/m 40E € 20.000)

Budgetverdeling

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Dit loopt door totdat het beschikbare budget op is. Bij overschrijding van de budgetgrens, volgt een loting tussen de ontvangen aanvragen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van afhandeling.

Beoordelingscriteria aanvragen

Iedere aanvraag doorloopt hetzelfde proces:

  • Is de aanvraag volledig?
  • Voldoet de aanvraag aan de formele eisen en randvoorwaarden uit de regeling?
  • Sluit de aanvraag aan bij de thema’s die door de topsector zijn geselecteerd?

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert MIT-regeling Chemie en Energie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download: