Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek wil dat Nederland in 2020 Europees marktleider is in de aansturing van logistieke stromen over land en water.

De maritieme en continentale stromen wikkelt de sector af in een Synchromodaal Transportsysteem. Dit is een systeem waarin partijen logistieke diensten aanbieden en deze optimaal op elkaar laten aansluiten (synchronisatie). Duurzaamheid is een algemeen gebruikt besliscriterium geworden.

De focus ligt vooral op internationale logistiek en supply chain regie. Zo wil men Nederland aantrekkelijk maken voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen. Nationale of stedelijke distributie kan ook een bijdrage leveren aan de internationale concurrentiepositie.

Thema's

De Topsector Logistiek heeft 5 innovatiethema’s gedefinieerd:

 1. Bundelen en modaliteiten
 2. (Inter)nationale handel
 3. Samenwerken in de keten
 4. Service logistiek
 5. Supply Chain Finance

Mogelijkheden voor het mkb binnen de Topsector Logistiek in de najaarscall 2013

De Topsector Logistiek heeft gekozen om in het najaar van 2013 mkb-ondersteuning op de volgende manieren mogelijk te maken:

 • Kennisvouchers
 • Haalbaarheidsstudies
 • R&D-samenwerkingsprojecten
 • Inhuur hooggekwalificeerd personeel

Het totale budget bedraagt € 1.220.500. Er is geen sprake van deelbudgetten per instrument.

Randvoorwaarden voor projecten

De activiteiten moeten passen binnen één van de Innovatiethema’s .

Budgetverdeling

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Dit loopt door totdat het beschikbare budget op is. Bij overschrijding van de budgetgrens, volgt een loting tussen de ontvangen aanvragen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van afhandeling.

Beoordelingscriteria aanvragen

Iedere aanvraag doorloopt hetzelfde proces:

 • Is de aanvraag volledig?
 • Voldoet de aanvraag aan de formele eisen en randvoorwaarden uit de regeling?
 • Sluit de aanvraag aan bij de thema’s die door de topsector zijn geselecteerd?

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert MIT-regeling Topsector Logistiek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download: